Archive for the tag "Wladimir Klitschko"

A busy Saturday – 2nd July 2011

David Haye v Wladimir Klitschko – 2nd July 2011